تنها با خریدن، خواندن و تبادل کتاب می توان از درختانی که جانشان و نویسندگانی که عمرشان را برای خلق یک کتاب فدا کردند، سپاسگزاری کرد

معرفی کتاب به دوستان

لطفا جهت ارسال ، فرم زیر را پر کرده و روی کلید ارسال کلیک کنید.

نام شما:
پست الکترونیکی دوست شما
 

نظرات كاربران


اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:


انقلاب مشروطه يكي از نقاط عطف تاريخ ايران است. اين رويداد تاريخي منشأ تحولات عميقي در حوزه هاي مختلف انديشه و جامعه و سياست شد، مفاهيم سياسي و اجتماعي نويني را پديد آورد و زمينه ظهور نهادها و نظام هاي اجتماعي جديدي را فراهم ساخت. «دولت» نيز از جمله مفاهيم و نهادهاي نوپديدي بود كه با تعاريف و ويژگي هاي متأثر از تمدن غربي، به عنوان يكي از جلوه هاي مدرنيسم، از درون جنبش مشروطه سربرآورد و مباحث پردامنه اي را در ميان انديشمندان اجتماعي و سياسي رقم زد. كتاب حاضر كنكاشي است در مورد مباني نظري «دولت مدرن» در انديشه و آثار متفكران آن عصر پرتحول. منظور از متفكران عصر مشروطه در اين كتاب، همة طيفهاي انديشمند و انديشه ورز عصر مشروطه خواهي را شامل مي گردد كه به توليد انديشه در باب دولت مدرن پرداختند، يا دربارة چگونگي آن، آراء و نظر خويش را اعلام نمودند. آبشخور انديشه هاي تمام آنان يكسان نبود. خاستگاه انديشة گروهي، «ليبراليسم» بود درصورتي‌كه جماعتي ديگر از سرچشمه هاي «سوسياليسم» دريافت هاي سياسي و اجتماعي خويش را اقتباس مي كردند. اين در حالي بود كه متفكران مذهبي و سنتي جامعة ايران، يعني علما، كه اساس تفكر آنان را ميراث ديني و مذهبي تشكيل مي داد، با الهام از آن، خوانش جديدي از مفاهيم و مصاديق سياسي و اجتماعي ارائه دادند. در اين راستا بودند كساني كه به‌صورت پيوندي يا تركيبي، نهال انديشه هاي جديد را در ايران عصر مشروطه پرورش دادند و درصدد بودند يك ارتباط ساختارمند ميان داشته هاي قديم و يافته هاي جديد برقرار نمايند. نويسندۀ كتاب در كوشش براي شناخت و تبيين مباني نظري «دولت مدرن» جريان هاي فكري عصر مشروطه را در سه گروه اصلي مورد بررسي قرار داده است كه عبارتند از: 1) ليبراليستي، 2) سوسياليستي، 3) مذهبي و سنتي (در دو طيف مشروطه خواه و مشروعه خواه). نويسنده پس از تعريف مقولۀ «دولت مدرن» و معرفي مباني نظري و خاستگاههاي هر كدام از سه جريان يادشده، در فصلهاي اصلي كتاب، مهمترين شاخصهاي «دولت مدرن» (همچون: قانون، آزادي، برابري، تفكيك قوا، عقلانيت و حكومت) را در آثار و انديشه هاي برجسته ترين نمايندگان فكري هر كدام از اين سه جريان، در عصر قاجار و دوراني كه به انقلاب مشروطۀ ايران منتهي شد، به بحث نشسته است. ملكم خان، مستشارالدوله و آخوندزاده به عنوان انديشمندان جريان ليبرالي؛ طالبوف، ميرزا آقاخان كرماني و محمدامين رسول زاده به عنوان متفكران جريان سوسياليستي؛ علامه نائيني و تعدادي ديگر از علماي همفكرِ او به عنوان مناديان مذهبي مشروطه خواه و سرانجام شيخ فضل الله نوري و گروهي از علماي هم انديش وي به عنوان نمايندگان مذهبي مشروعه خواه، متفكراني هستند كه آراء و انديشه¬ها و باورهاي آنها از خلال آثارشان در اين كتاب بازتاب يافته است. اين كتاب دراساس رسالۀ فوق ليسانس زنده ياد روح الله شاه محمدي (1357ـ1383) است كه با مقدمه و بازنگري دكتر نصرالله پورمحمدي املشي، عضو هيئت علمي دانشگاه قزوين سامان يافته و به همت برادر بزرگوار نويسندۀ مرحوم كتاب، تقريباً يك دهه پس از فقدان آن محقق جوان، صورت انتشار يافته است.گزيده متن كتاب

مباني دولت مدرن در انديشۀ متفكران عصر مشروطه
نويسنده:روح الله شاه محمدي

ويراستار:مجتبي تبريزنيا

ناشر:آباد بوم

۲۱۲ صفحه - (در1جلد ) - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه
978-600-94501-1-4
تاريخ نشر:94/08/18
قيمت :۲۵۰۰۰۰ ريال
موضوع:
ايران - تاريخ - انقلاب مشروطه، 1327 - 1324 ق.

ايران - سياست و حكومت - قرن 14 - 13


چکیده کتاب:
انقلاب مشروطه يكي از نقاط عطف تاريخ ايران است. اين رويداد تاريخي منشأ تحولات عميقي در حوزه هاي مختلف انديشه و جامعه و سياست شد، مفاهيم سياسي و اجتماعي نويني را پديد آورد و زمينه ظهور نهادها و نظام هاي اجتماعي جديدي را فراهم ساخت. «دولت» نيز از جمله مفاهيم و نهادهاي نوپديدي بود كه با تعاريف و ويژگي هاي متأثر از تمدن غربي، به عنوان يكي از جلوه هاي مدرنيسم، از درون جنبش مشروطه سربرآورد و مباحث پردامنه اي را در ميان انديشمندان اجتماعي و سياسي رقم زد. كتاب حاضر كنكاشي است در مورد مباني نظري «دولت مدرن» در انديشه و آثار متفكران آن عصر پرتحول. منظور از متفكران عصر مشروطه در اين كتاب، همة طيفهاي انديشمند و انديشه ورز عصر مشروطه خواهي را شامل مي گردد كه به توليد انديشه در باب دولت مدرن پرداختند، يا دربارة چگونگي آن، آراء و نظر خويش را اعلام نمودند. آبشخور انديشه هاي تمام آنان يكسان نبود. خاستگاه انديشة گروهي، «ليبراليسم» بود درصورتي‌كه جماعتي ديگر از سرچشمه هاي «سوسياليسم» دريافت هاي سياسي و اجتماعي خويش را اقتباس مي كردند. اين در حالي بود كه متفكران مذهبي و سنتي جامعة ايران، يعني علما، كه اساس تفكر آنان را ميراث ديني و مذهبي تشكيل مي داد، با الهام از آن، خوانش جديدي از مفاهيم و مصاديق سياسي و اجتماعي ارائه دادند. در اين راستا بودند كساني كه به‌صورت پيوندي يا تركيبي، نهال انديشه هاي جديد را در ايران عصر مشروطه پرورش دادند و درصدد بودند يك ارتباط ساختارمند ميان داشته هاي قديم و يافته هاي جديد برقرار نمايند. نويسندۀ كتاب در كوشش براي شناخت و تبيين مباني نظري «دولت مدرن» جريان هاي فكري عصر مشروطه را در سه گروه اصلي مورد بررسي قرار داده است كه عبارتند از: 1) ليبراليستي، 2) سوسياليستي، 3) مذهبي و سنتي (در دو طيف مشروطه خواه و مشروعه خواه). نويسنده پس از تعريف مقولۀ «دولت مدرن» و معرفي مباني نظري و خاستگاههاي هر كدام از سه جريان يادشده، در فصلهاي اصلي كتاب، مهمترين شاخصهاي «دولت مدرن» (همچون: قانون، آزادي، برابري، تفكيك قوا، عقلانيت و حكومت) را در آثار و انديشه هاي برجسته ترين نمايندگان فكري هر كدام از اين سه جريان، در عصر قاجار و دوراني كه به انقلاب مشروطۀ ايران منتهي شد، به بحث نشسته است. ملكم خان، مستشارالدوله و آخوندزاده به عنوان انديشمندان جريان ليبرالي؛ طالبوف، ميرزا آقاخان كرماني و محمدامين رسول زاده به عنوان متفكران جريان سوسياليستي؛ علامه نائيني و تعدادي ديگر از علماي همفكرِ او به عنوان مناديان مذهبي مشروطه خواه و سرانجام شيخ فضل الله نوري و گروهي از علماي هم انديش وي به عنوان نمايندگان مذهبي مشروعه خواه، متفكراني هستند كه آراء و انديشه¬ها و باورهاي آنها از خلال آثارشان در اين كتاب بازتاب يافته است. اين كتاب دراساس رسالۀ فوق ليسانس زنده ياد روح الله شاه محمدي (1357ـ1383) است كه با مقدمه و بازنگري دكتر نصرالله پورمحمدي املشي، عضو هيئت علمي دانشگاه قزوين سامان يافته و به همت برادر بزرگوار نويسندۀ مرحوم كتاب، تقريباً يك دهه پس از فقدان آن محقق جوان، صورت انتشار يافته است.

جستجو ي كتاب

سبد خريد

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال

ورود اعضا و عضويت


ثبت نام